City environment Aarhus (CityProbe)

Englisch

Aarhus city environment data

Data are not validated and are used for demonstration purposes only.

The Danish web portal OPEN DATA DK contains urban environment data from the City of Aarhus/Municipality of Aarhus. It is possible to preview data.
https://portal.opendata.dk/dataset/bymiljo-aarhus-cityprobe

Dansk

Aarhus bymiljø data

Data er ikke valideret og bruges kun til demonstrationsformål.

På den danske web portal OPEN DATA DK findes bymiljødata fra Aarhus Kommune. Det er muligt via preview, at undersøger data.
OPEN DATA DK - City environment Aarhus (CityProbe)
OPEN DATA DK - City environment Aarhus (CityProbe)

The page contains links so that you can retrieve data from destinations set up in Aarhus Municipality. Using Microsoft Power BI, you can retrieve data and present them.

På siden findes links, så man kan hente data fra målesteder opsat i Aarhus Kommune. Ved hjælp af Microsoft Power BI, kan man hente data og præsentere dem.

Microsoft Power BI
Microsoft Power BI - The size of the green spot depends on the CO
Microsoft Power BI - The size of the green spot depends on the NO2

Carbon monoxide (CO – not to be confused with CO2)

Carbon monoxide is a very toxic gas, which is mainly caused by incomplete combustion in traffic.
It can prevent oxygen from being transported around the body.
CO is especially a problem in cities, where it stems from incomplete combustion in gasoline and diesel engines.
https://www.lunge.dk/luft/viden-nox-og-andre-skadelige-gasser-og-partikler

Kulmonooxid (CO – ikke at forveksle med CO2)

Kulmonooxid er en meget giftig gasart, som især stammer fra ufuldstændig forbrænding i trafikken.
Den kan forhindre ilten i at blive transporteret rundt i kroppen.
CO er specielt et problem i byerne, hvor det stammer fra ufuldstændig forbrænding i benzin og dieselmotorer.
https://www.lunge.dk/luft/viden-nox-og-andre-skadelige-gasser-og-partikler

Nitrogen oxides NOX (NO and NO2)

Nitrogen oxides (NOx) primarily consist of the gases NO and NO2.
NO2 is harmful to health. It is formed from, among other things, NO.
The pollution with NOx stems mainly from traffic and power plants.
In the cities, NOx originates mainly from diesel cars.
The heavier diesel vehicles have SCR catalysts that remove NOx, but these catalysts are not available for passenger cars.
Unfortunately, many particle filters for diesel cars increase pollution with NO2, forming NO2 when the particles are removed.
Several places in Copenhagen have exceeded the limit values for NOx.
NOx causes impaired lung function and may increase the risk of infections in the lungs.
https://www.lunge.dk/luft/viden-nox-og-andre-skadelige-gasser-og-partikler

Kvælstofoxider NOX (NO og NO2)

Kvælstofoxider (NOx) består primært af gasserne NO og NO2.
NO2 er sundhedsskadelig, og dannes ud fra bl.a. NO.
Forureningen med NOx stammer især fra trafikken og kraftværker.
I byerne stammer NOx især fra dieselbiler.
De tungere dieselkøretøjer har SCR-katalysatorer, der fjerner NOx, men disse katalysatorer findes ikke til personbiler.
Desværre øger mange partikelfiltre til dieselbiler forureningen med NO2, idet der dannes NO2, når partiklerne fjernes.
Flere steder i København har man målt overskridelse af grænseværdierne for NOx.
NOx medfører nedsat lungefunktion og kan øge risikoen for infektioner i lungerne.
https://www.lunge.dk/luft/viden-nox-og-andre-skadelige-gasser-og-partikler